Kaart van Grave en Cuijk voor de zwemtocht De Nautische Mijlen

REGLEMENT ZWEMTOCHT
‘3 en 1,5 NAUTISCHE MIJLEN’ 2017

Begripsbepalingen

De organisator: Kano Club Grave
De reglementen commissie: Algemeen bestuur Kano Club Grave
De zwemtochtcoördinator: De persoon die door de organisator is belast met de start, het verloop en de finish van de zwemtocht.
Deelnemer: Hij of zij die het inschrijfformulier bij de organisatie heeft ingeleverd en ondertekend en het inschrijfgeld tijdig heeft voldaan.

Art. 1 Reglement

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle door of met goedkeuring van de door de organisator gehouden zwemtochten.

Art. 2 Inschrijving

2.1 De deelnemer zal voor de inschrijving gebruik maken van de daartoe door de organisator voorgeschreven formulieren.

2.2 In het geval dat meer deelnemers inschrijven dan tot de tocht kunnen worden toegelaten, zal de organisator het aanwijzen van de deelnemers doen geschieden volgens een door hem aan te wijzen volgorde.

2.3 Wanneer een deelnemer niet tijdig heeft betaald, verliest deze het recht van voorrang.

Art. 3 Zwembepalingen

3.1 De organisator is bevoegd voor de aanvang van de tocht, het zwemwater en het weer, door een door haar aan te wijzen persoon te laten keuren.

Art. 4 Annuleren en staken van de zwemtocht

4.1 De organisator is bevoegd de zwemtocht te annuleren of te staken wanneer de veiligheid van de zwemmers niet kan worden gegarandeerd.

4.2 De organisator is verplicht de zwemtocht te staken of te annuleren wanneer in geval van onweer, bliksem en andere aanleiding gevende weersomstandigheden of calamiteiten daartoe aanleiding bestaat.

4.3 De organisator is verplicht de deelnemers van de het onder 4.2 bedoelde besluit op de hoogte te stellen.

4.4 De organisator is verplicht deelnemers uit het water te verwijderen indien zij het onverantwoord acht of andere aanleiding gevende omstandigheden zich voordoen om de zwemtocht te continueren.

4.5 Bij annulering en staken van de zwemtocht heeft u geen recht tot restitutie van het inschrijfgeld.

Art. 5 Tijdslimiet

5.1 De organisator geeft bij aanvang een tijdslimiet aan waarbinnen alle deelnemers dienen binnen te zijn. Deze limiet zal worden vastgesteld aan de hand van een schema watertemperatuur/onderkoeling zoals genoemd onder 5.2.

5.2 (NA DE MAXIMALE TIJDSDUUR BENT U VERPLICHT UIT HET WATER TE KOMEN!)

Watertemp. Max. afstand Max. tijdsduur
>19 °C 5.500 m 2 u. 30 min.
19 °C 4.000 m 2 u. 00 min.
18 °C 3.000 m 1 u. 40 min.
17 °C 2.000 m 1 u. 10 min.
16 °C 1.000 m 0 u. 35 min.

Art. 6 Overige bepalingen

6.1 De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hoe ook genaamd en ter zake waarvan, namens of door de deelnemers. Deelname is geheel voor eigen risico.

6.2 Deelname vanaf 16 jaar. Indien jonger dan dient het inschrijfformulier ondertekend te zijn door ouders/verzorgers.

6.3 Berg uw kleding op in een tas zodat dit het vervoer vergemakkelijkt. Uw tas/plastic zak wordt voorzien van een nummer. U kunt zich omkleden op de boot. In bewaring geven van materialen/kleding is geheel voor eigen risico.

6.4 Door het klinken van een toeter wordt het start- en eindsignaal (water verlaten) gegeven.

6.5 In verband met de scheepvaart is het noodzakelijk dat u binnen 15 meter van de oever zwemt.

6.6 Volgens opgave van Rijkswaterstaat moet de organisator melding doen dat de kwaliteit van het maaswater niet voldoet aan de eisen die aan zwemwater gesteld moeten worden. (De verontreiniging tussen Cuijk en Grave is overigens een fractie t.o.v. het maaswater in Limburg).

6.7 Dragen van een door de organisator verstrekte badmuts tijdens de zwemtocht is verplicht.

6.8 U krijgt het na ongeveer 45 minuten zwemmen koud, dit is een normaal verschijnsel en het hoeft u niet te verontrusten.

6.9 Gedraag u niet te flink, bij vermoeidheid of andere klachten. Maak dit direct duidelijk aan de volgboot.

6.10 Bij het verlaten van het water te Grave kan een deelnemer even duizelig worden, kom dus voorzichtig het water uit en gebruik daarbij uw handen.

6.11 De organisatie kan de zwemtocht inkorten. U dient zich dan te houden aan de voorgeschreven afstand. Indien u zich niet aan deze voorschriften houdt zult u uit het water worden verwijderd. Verdere deelname aan de zwemtocht is dan niet meer mogelijk . U heeft hierbij geen recht tot restitutie van het inschrijfgeld.

6.12 Bij annulering en staken van de zwemtocht (zie Art. 4) heeft u geen recht tot restitutie van het inschrijfgeld.

6.13 De medaille uitreiking vindt direct plaats na aankomst uit het water.

6.14 Voorinschrijving kan tot twee weken voor de zwemtocht door € 12,50 te storten op rekening NL 61 Rabo 0110 5198 84 t.n.v. Kano Club Grave. O.v.v. Nautische mijlen en uw e-mailadres. Wanneer de voorinschrijving gesloten is, kan alleen nog worden deelgenomen door € 15,- contant te betalen bij aanmelding op de dag van de zwemtocht.

6.15 De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van organisatie, begeleiders en hulpdiensten te allen tijde op te volgen.

6.16 Door akkoord gaan met het reglement verklaart men in goede conditie en gezondheid te verkeren, een goed geoefend zwemmer te zijn voor de afstand waar men aan deelneemt en zelfstandig het water in en uit te kunnen komen.

6.17 De deelnemer verklaart dat hij/zij WA verzekerd is.

Het is absoluut NIET toegestaan met eigen boten c.q. andere vaartuigen mee te varen, mits in overleg met en akkoord bevonden door de organisatie.

Zwemtocht 'De Nautische Mijlen' wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kano Club Grave Eetcafé De Maaspoort Grave Gemeente Grave Pressum